X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


مهاجرت فوری به اروپا استرالیا کانادا نیوزلنددرکوتاهترین زمان ممکن

اخذ اقامت دائم از طریق ارائه مدرک پناهندگی وکیس معتبر


تحقیق در پرونده

شما در اولین فرصت پس از درخواست پناهندگی یک کارمند اداره کل مهاجرت را ملاقات خواهید نمود که در مورد دلایل شما برای اقامت در سوئد تحقیق خواهد کرد. ممکن است لازم باشد کارمند مذبور شما را چندین مرتبه ملاقات کند تا بتواند تحقیقات جامعی از دلایل شما بعمل آورد. اهمیت دارد که شما از همان ابتدا کلیه اطلاعات در مورد علل تقاضای پناهندگی خود در سوئد را ارائه نمائید و هیچگونه مطلبی را که برای رسیدگی به پرونده مهم است ناگفته نگذارید. اگر نمیتوانید اطلاعات را بطور کامل ارائه کنید بایستی علت آنرا ذکر کنید. اگر بعدا اطلاعات ارائه شده را تغییر دهید برای اداره کل مهاجرت باور مطالب ارائه شده توسط شما دشوار خواهد شد. حائز اهمیت است که طی کلیه مراحل تحقیقات آخرین آدرس خود را به اداره کل مهاجرت اطلاع دهید تا این اداره بتواند بطور مثال احضاریه برای مصاحبه تحقیقاتی را برای شما ارسال کند. در غیر اینصورت یا اگر در مصاحبه تحقیقاتی شرکت نکنید اگر از دولت سوئد کمک هزینه روزانه دریافت میکنید این کمک هزینه کاهش خواهد یافت. اداره مهاجرت پس از تکمیل تحقیقات در مورد موافقت یا مخالفت با اجازه اقامت شما در سوئد تصمیم گیری خواهد کرد.وظیفه رازداریاداره کل مهاجرت و کمیته اتباع بیگانه در مورد تمام مطالبی که مربوط یه دلایل پناهندگی شما باشد دارای وظیفه رازداری هستند. مترجم شفاهی, وکیل تسخیری یا نماینده حقوقی دیگر نیز دارای وظیفه رازداری هستند.

مترجم شفاهیشما میتوانید در تماسهای خود با ادارات مختلف از کمک مترجم شفاهی برخوردار شوید. مترجم بیطرف است و نماینده شما یا اداره سوئدی مربوطه نیست. مترجم عقاید سیاسی و مذهبی و سایر نظرات خود را در کار خود دخالت نمیدهد بلکه فقط اظهارات شما را ترجمه میکند.

کمک قضائیاگر اداره کل مهاجرت تشخیص دهد که امکان اخراج شما وجود دارد میتواند در مورد برخورداری شما از کمک قضائی از طریق یک وکیل تسخیری اقدام کند. شما شخصا نیز میتوانید چنین تقاضائی بنمائید و اگر وکیل بخصوصی را مد نظر داشته باشید به خواسته شما در مورد انتخاب وکیل توجه خواهد شد. برخورداری از این کمک قضائی برای شما هزینه ای دربر نخواهد داشت. وکیل تسخیری برای کمک بشماست. او از منافع شما در مقابل اداراتی که رسیدگی به پرونده شما را بر عهده دارند دفاع میکند و مراقب است که کار رسیدگی به پرونده مطابق مقررات انجام شود. وکیل بصورت مستقل و بدون وابستگی به ادارت مربوطه کار میکند.

اثر انگشتدر رابطه با تحقیق در پرونده شما, کارکنان اداره کل مهاجرت از شما انگشت نگاری خواهند کرد. دلیل این کار اینست که کنترل شود آیا شما قبلا در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید و یا احتمالا در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت دریافت کرده اید. از شما عکس نیز گرفته خواهد شد. اداره کل مهاجرت از افراد زیر 14 سال انگشت نگاری بعمل نمی آورد.  

بازداشتاداره کل مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که در صورت نامشخص بودن هویت یک متقاضی پناهندگی او را بازداشت نماید (در اماکن ویژه ای حبس کند). اگر دلایلی دال بر اخراج یک فرد خارجی وجود داشته باشد یا گمان برده شود که وی خود را پنهان خواهد نمود یا مرتکب جرم خواهد شد, اداره کل مهاجرت سوئد میتواند در این مورد نیز تصمیم به بازداشت فرد مذبور بگیرد. معمولا فرد پناهجو بایستی 18 سال تمام داشته باشد تا بتوان او را بازداشت نمود. از تصمیم بازداشت میتوان نزد دادگاه شکایت نمود. شکایتنامه بایستی به اداره کل مهاجرت تسلیم گردد که متعاقبا به دادگاه ارسال خواهد شد.

 

سازمانهای داوطلبشما همچنین میتوانید از کمک و حمایت سازمانهای داوطلب موجود در سوئد برخوردار شوید. اینگونه سازمانها اغلب غیر انتفاعی و از لحاظ سیاسی مستقل هستند. مانند صلیب سرخ و سازمان نجات کودکان. کارکنان اداره کل مهاجرت میتوانند در مورد سازمانهای مختلف به شما اطلاعات بدهند.  

اگر با تقاضای اقامت شما مخالفت شوداگر اداره کل مهاجرت با تقاضای شما مخالفت کند دو راه برایتان وجود دارد:
- میتوانید تصمیم را بپذیرید و سوئد را ترک کنید. اگر برای مراجعت به وطن خود پولی ندارید اداره کل مهاجرت میتواند بشما در این مورد راهنمائی کند.
- میتوانید ظرف مدت سه هفته از تصمیم اداره کل مهاجرت شکایت کنید. وکیل شما میتواند در این مورد به شما کمک کند. در اینصورت اداره کل مهاجرت یکبار دیگر پرونده شما را مرور خواهد کرد. اگر اداره کل مهاجرت تصمیم خود را تغییر ندهد, پرونده را برای تصمیم گیری نهائی به کمیته اتباع بیگانه ارجاع خواهد داد. اگر کمیته اتباع بیگانه تشخیص دهد که دلایل شما کافی است حکم اخراج لغو خواهد شد و کمیته اتباع بیگانه برای شما اقامت صادر خواهد نمود.  در صورتیکه کمیته اتباع بیگانه حکم اخراج را مورد تایید قرار دهد شما بایستی سوئد را ترک کنید. در اینصورت وظیفه اداره کل مهاجرت آنستکه تا زمانیکه شما فعالانه در مورد بازگشت همکاری میکنید, در بازگشت شما به وطنتان سهولت ایجاد کند. اگر داوطلبانه کشور را ترک نکنید, پرونده به پلیس ارجاع خواهد شد. مفهوم این امر آنستکه شما تحت تعقیب قرار خواهید گرفت. پلیس حق دارد برای اخراج شما از کشور متوسل به زور شود. پلیس پس از دریافت پرونده شما با اداره کل مهاجرت همکاری خواهد نمود.  


اجرای فوری حکم اخراجاگر اداره کل مهاجرت تشخیص دهد که دلیلی برای پناهندگی شما در سوئد وجود ندارد و شما نیز نتوانید به دلایل دیگری اجازه اقامت دریافت کنید این اداره میتواند ظرف سه ماه از تازیخ دریافت تقاضانامه تصمیم به اخراج فوری شما بگیرد حتی اگر شما نیز نسبت به تصمیم شکایت کرده باشید. در اینصورت حق استفاده از وکیل حقوقی را نخواهید داشت.  

کنوانسیون دوبلینشما حق ندارید کشور پناهندگی خود را انتخاب کنید بلکه بایستی با وارد شدن به اولین کشور امن تقاضای پناهندگی کنید. از این رو بین کشورهای اتحادیه اروپا قراردادی موسوم به کنوانسیون دوبلین وجود دارد. طبق این کنوانسیون, فردی که در سوئد تقاضای پناهندگی میکند به کشور در اتحادیه اروپا که اولین مرتبه به آن وارد شده بازگشت داده خواهد شد.  

مراجعت داوطلبانه به وطناگر طی مراحل رسیدگی به پرونده شما تغییر عقیده داده و بخواهید باز گردید و برای مخارج سفر پولی نداشته باشید میتوانید مقداری کمک مالی تقاضا نمائید. برای این تقاضا میتوانید از کارمند مسئول خود در واحد پذیرشی که در آنجا ثبت نام هستید کمک بگیرید.  
اگر اجازه اقامت دریافت کنیداگر دلایل شما کافی باشد اداره کل مهاجرت برای شما اجازه اقامت صادر خواهد نمود. در صورت صدور اجازه اقامت مراتب در گذرنامه شما درج و گواهی خواهد شد. اگر پناهندگی دریافت کنید یا بعنوان سایرینی که به پناه و امنیت نیاز دارند اجازه اقامت بگیرید معمولا برای شما اجازه اقامت دائم (P.U.T) صادر خواهد شد. مفهوم این اجازه دائم آنستکه شما حق دارید تا زمانیکه مایل باشید در سوئد اقامت داشته باشید. اگر از سوئد نقل مکان کنید اجازه اقامت شما لغو خواهد شد.  

اطلاعات نادرستاداره کل مهاجرت میتواند اجازه اقامت شما را در صورتیکه در تقاضای خود آگاهانه اطلاعات نادرست ارائه کرده باشید لغو نماید. حتی اگر چندین سال از صدور اقامت گذشته باشد نیز میتوان آنرا لغو نمود.  در صورت اظهار کذب یا عدم اظهار مطلبی که از لحاظ تحقیق در پرونده حائز اهمیت باشد شخص میتواند به پرداخت جریمه نقدی یا در موارد جدی به حداکثر شش ماه حبس محکوم گردد.  

گواهی پناهندگی و مدرک سفراگر کسی پناهنده تشخیص داده شود میتواند پس از ارائه درخواست به اداره کل مهاجرت و مطابق کنوانسیون ژنو در سال 1951, گواهی پناهندگی و مدرک سفر دریافت کند. گواهی پناهندگی مدرکی است که نشان میدهد کشور سوئد فرد مذبور را مطابق قانون اتباع خارجی پناهنده تشخیص داده است. اگر بخواهید مدرک سفر دریافت کنید بایستی آمادگی داشته باشید که گذرنامه کشور خود را تحویل دهید. از مدرک سفر میتوانید بجای گذرنامه کشورتان برای مسافرت استفاده کنید. اگر شما مطابق کنوانسیون ژنو در سال 1951 حق دریافت مدرک سفر را نداشته باشید و نتوانید گذرنامه کشور خود را دریافت کنید اداره کل مهاجرت میتواند برای شما یک گذرنامه اتباع بیگانه صادر نماید. اگر اداره کل مهاجرت با تقاضای گواهی پناهندگی و مدرک سفر شما مخالفت کند میتوانید از تصمیم این اداره به کمیته اتباع بیگانه شکایت کنید. این شکایت بایستی حداکثر سه هفته پس از دریافت تصمیم اداره کل مهاجرت صورت گیرد.  

شرایط اجتماعی و مالی  
کارت (ال ام ای) – کارت موقت برای پناهنجویانکلیه افرادیکه در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند یک کارت موسوم به (ال ام ای) دریافت میکنند. این کارت را بایستی همیشه بهمراه داشته باشید و از آن بطور مثال در موقع دریافت کمک هزینه روزانه یا مسکن, ملاقات با پزشک, پرستار یا دندانپزشک استفاده خواهید نمود. در موقع گرفتن داروهای نسخه خود در داروخانه یا سایر مواردیکه لازم باشد نشان دهید که پناهنجوی سوئد هستید و طبق قانون پذیرش پناهنده حق دریافت کمک هزینه روزانه دارید نیز به این کارت نیاز خواهید داشت. در موقع نیاز به تمدید کارت بایستی یکماه قبل از انقضای مدت آن مراتب را به واحد پذیرشی که در آن ثبت نام هستید اطلاع دهید. اگر کارت (ال ام ای) خود را گم کردید یا کارت شما بسرقت رفت مراتب را فورا به پلیس اطلاع دهید. برای دریافت کارت جدید بایستی هزینه ای بپردازید. در صورت دریافت اجازه اقامت در سوئد یا ترک این کشور بایستی کارت (ال ام ای) خود را تحویل دهید. توجه داشته باشید که کارت (ال ام ای) مدرک شناسایی محسوب نمیشود. این کارت فقط نشان میدهد که شما در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید.  

مدت انتظارطی مدتی که اداره کل مهاجرت به تقاضای اقامت شما رسیدگی میکند محلی برای زندگی در اختیار شما قرار میگیرد. شما خودتان هم میتوانید برای خود بطور مثال نزد خویشاوندان یا دوستان خود مسکن فراهم کنید. در اینصورت بایستی آدرس محل مزبور را ارائه کنید. آدرس صندوق پستی مورد قبول نخواهد بود. در صورتیکه خودتان شخصا مسکن فراهم کنید و پولی نداشته باشید میتوانید از اداره کل مهاجرت تقاضای کمک هزینه مسکن کنید. اگر بدلیلی نتوانستید در مسکن مزبور زندگی کنید یک محل زندگی در یکی از واحدهای پذیرش در اختیار شما قرار داده خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد پذیرشی که در آن ثبت نام هستید رجوع کنید. در صورتیکه اجازه اقامت دریافت کنید و در یکی از واحدهای پذیرش زندگی میکنید, اداره کل مهاجرت در فراهم کردن یک مسکن در یک کمون (شهر) بشما کمک خواهد کرد. اگر طی مدت انتظار مسکن را خودتان فراهم کرده باشید, پس از دریافت اجازه اقامت نیز فراهم کردن مسکن بر عهده خودتان است.  

مقررات انظباطیاگر در محل پذیرش زندگی میکنید یا در مسکن خودتان سکونت دارید بایستی مقررات انظباطی را رعایت کرده و مراعات سایرین را بنمائید. شما بایستی قوانین و مقررات جامعه را نیز رعایت کنید.


کمک هزینه روزانهدولت سوئد برای پذیرش پناهندگان هزینه میپردازد. اگر پول ندارید میتوانید تقاضای کمک هزینه روزانه کنید. این کمک هزینه بایستی بمصرف تهیه غذا (در مورد واحد پذیرشی که در آن غذا سرو میشود صدق نمیکند), لباس و کفش, خدمات درمانی و دارو, دندانپزشکی, وسائل بهداشتی, سایر مواد مصرفی و فعالیتهای اوقات فراغت برسد. برای سایر نیازهای مهم خود میتوانید کمک هزینه ویژه تقاضا کنید. کمک هزینه روزانه در موارد زیر کسر خواهد شد:
- در صورت عدم شرکت شما در فعالیتها و دوره های آموزشی که از سوی اداره کل مهاجرت تشکیل میشوند.
- اگر با عدم اطلاع آدرس فعلی خود به اداره کل مهاجرت کار رسیدگی به پرونده خود را دشوار کنید یا از حضور در جلسه تحقیق در پرونده که به آن احضار شده اید خودداری کنید.
- در صورت عدم شرکت در مصاحبه تحقیقاتی که به آن فرا خوانده شده اید.

اگر در یک واحد پذیرش پناهندگان سکونت دارید و پول نیز دارید بایستی هزینه غذا و محل زندگی خود را پرداخت کنید. برای آنکه بتوانید از کمک هزینه روزانه برخوردار شوید در صورت تغییر وضع مالی خود بطور مثال اگر طی مدت رسیدگی به پرونده با کسی ازدواج کنید یا همخانه شوید یا کار و شغلی پیدا کنید بایستی مراتب را به اداره کل مهاجرت اطلاع دهید.فعالیت سازمان یافتهکار و فعالیت در دوران انتظارکلیه پناهنجویان بالاتر از 16سال بایستی در فعالیتهای سازمان یافته (او وی) که در واحدهای پذیرش یا برای پناهجویانی که در مسکن خود زندگی میکنند برگزار میشود شرکت کنند. علت این امر آنستکه بتوانید مدت انتظار را به بهترین وجه ممکن سپری کنید بدون توجه به اینکه شما اجازه اقامت دریافت کنید یا خیر. فعالیتهای سازمان یافته میتواند شامل کارآموزی در واحد پذیرش یا در محلی خارج از آن و یا یکی از فعالیتهای زیر باشد.


فعالیت خانوادگیافراد تنها و خانواده ها میتوانند در فعالیتهای خانوادگی شرکت کنند. این فعالیتها در درجه اول برای کودکانی است که به مدرسه نمیروند ولی شامل سایر کودکان و بزرگسالان نیز میشوند. افراد بزرگسال با همکاری کارکنان مسئولیت برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مختلف را بر عهده دارند. کودکان پناهنده میتوانند از پائیز سالی که به سن شش سالگی تمام میرسند در کلاس آمادگی شرکت کنند. کودکان میتوانند به کودکستان و مهد کودک بروند. این امر فقط در مواردی صدق میکند که هر دو والدین کار میکنند یا کودک به شرکت در اینگونه نهادها نیاز داشته باشد. کودکان میتوانند از ترم پاییز سالی که به سن چهار سالگی تمام میرسند به کودکستان بروند.  


دبستان و دوره راهنمایی برای کودکان
دبیرستان برای نوجوانان 16 تا 18 ساله
برای کودکان بین 7 تا 15 ساله در اغلب واحدهای پذیرش پناهنده آموزش در سطح دبستان و راهنمائی برگزار میگردد. کودکانی که بهمراه والدینشان در مسکن خود زندگی میکنند میتوانند در همان شهر محل سکونت در آموزش دبستانی یا دوره راهنمائی شرکت کنند. نوجوانان بین 16 تا 18 سال حق دارند در دبیرستان تحصیل کنند. این امر در مواردی صدق میکند که تحصیل نوجوان قبل از رسیدن به سن 18 سالگی آغاز شده باشد. نوجوانانی که به سن 16 سالگی رسیده و مایل به تحصیل در دبیرستان نیستند بایستی در فعالیتهای سازمان یافته (او وی) شرکت کنند.  

آموزش زبان سوئدی برای بزرگسالانبرای اغلب بزرگسالان امکان شرکت در کلاسهای آموزش زبان سوئدی و آشنائی با جامعه سوئد وجود دارد. این آموزش زندگی در سوئد را طی مدت انتظار آسانتر میکند و امکان ادغام آندسته از افرادی که اجازه اقامت دریافت میکنند را با جامعه افزایش میدهد. این آموزش از سوی واحد پذیرشی که در آن زندگی میکنید یا در آن ثبت نام هستید برگزار میشود.  

کاراگر مدت زمان تصمیم گیری پرونده شما از 4 ماه طولانی تر شود میتوانید در سوئد مشغول کار شوید. در اینصورت بشما یک گواهی داده میشود که شما را از داشتن برگه اجازه کار معاف میکند. اگر کمک هزینه روزانه دریافت میکنید همیشه بایستی درآمد خود را به اداره کل مهاجرت اعلام کنید.  

معاینات پزشکی و خدمات درمانیبه شما امکان برخورداری از معاینات پزشکی رایگان داداه میشود. طی این معاینات از شما آزمایشهائی گرفته میشود و خواهید توانست با کارمندان خدمات درمانی صحبت کنید. اگر طی مدت انتظار بیمار شوید حق دارید از درمان پزشکی و دندانپزشکی برای موارد فوری و ضروری استفاده کنید. بابت هر نوبت ملاقات با پزشک در درمانگاه یا پرستار بایستی خودتان هزینه ای را پرداخت کنید. شما حق برخورداری از خدمات درمانی برای زایمان, خدمات درمانی پیشگیرانه برای مادران و نوزادان و نیز خدمات درمانی مطابق قانون حفاظت از سرایت بیماری در سوئد را دارید. بابت این خدمات هزینه ای پرداخت نخواهید کرد. پناهجویان زیر 18 سال حق برخورداری از خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان را دارا هستند. بابت مراجعه به دندانپزشک وابسته به خدمات دندانپزشکی همگانی بایستی هزینه ای پرداخت کنید. خدمات دندانپزشکی برای کودکان زیر 18 سال رایگان است. شما بایستی بابت خدمات درمانی و دارو مبلغ معینی را خود پرداخت کنید. اگر هزینه خدمات درمانی شما زیاد باشد میتوانید بابت خدمات درمانی و دارو کمک هزینه ویژه ای درخواست کنید. در اینصورت بایستی قبض های پرداختی کلیه مخارج درمانی خود را ارائه کنید.  

مفهوم نیاز به پناه  
پناهندگی"منظور از پناهنده در این قانون اجازه اقامتی است که به یک فرد خارجی بعلت پناهنده بودن وی اعطاء شود. یک تقاضای اجازه اقامت که منطبق با ماده 3 باشد بایستی مانند یک تقاضای پناهندگی مورد رسیدگی قرار گیرد." 
ماده 1 فصل 3 قانون اتباع بیگانه  


پناهندهمنظور از پناهنده در این قانون یک فرد خارجی است که بعلت ترس واقعی و مسلم از تحت تعقیب و آزار قرار گرفتن بواسطه نژاد, ملیت, تعلق به قشر اجتماعی خاص یا بعلت عقاید سیاسی و مذهبی خود, بیرون از مرزهای کشور متبوع خود بسر میبرد و نمیتواند یا بعلت ترس نمیخواهد در پناه کشور مزبور قرار داشته باشد. آنچه که ذکر شد بدون در نظر گرفتن اینکه تعقیب و آزار توسط مقامات کشور مزبور انجام شود یا آنکه این مقامات قادر به تامین امنیت افراد در مقابل تعقیب و آزار از سوی سایرین نباشند, صدق خواهد نمود. فردی که دارای وطن نباشد و بدلایل مذکور بیرون از مرزهای کشوری بسیر میبرد که سابقا بطور معمول مقیم آن بوده ولی نمیتواند یا بعلت ترس نمیخواهد به آن کشور مراجعت کند نیز پناهنده محسوب میشود.
ماده 2 فصل 3 قانون اتباع بیگانه  


سایر افرادیکه به پناه نیاز دارنددر این قانون منظور از نیازمند به پناه در سایر موراد, یک فرد خارجی است که به دلایلی بغیر از موارد مذکور در ماده 2, کشور متبوع خود را ترک نموده بخاطر اینکه او
1- ترس مسلم و واقعی دارد که به مجازات مرگ یا مجازاتهای فیزیکی محکوم شود یا تحت شکنجه و یا سایر مجازاتها یا اعمال غیر انسانی یا توهین آمیز قرار گیرد.
2- بعلت وجود درگیریهای مسلحانه داخلی یا خارجی به پناه نیاز دارد یا بعلت بروز یک فاجعه طبیعی قادر به بازگشت به وطن خود نیست.
3- ترس مسلم و واقعی دارد که بعلت جنسیت خود یا همجنسگرایی تحت تعقیب و آزار قرار گیرد.
فردیکه فاقد وطن است و بدلایل مشابه بیرون از مرزهای کشوری بسر میبرد که سابقا بطور معمول مقیم آن بوده و بنابر دلایل مذکور در بند 1 نمیتواند یا بعلت ترس نمیخواهد به کشور مزبور مراجعت کند نیز بایستی نیازمند پناه محسوب شود."
ماده 3 فصل 3 قانون اتباع بیگانه

منبع : استکهلمیانهویتمهم است که شما بتوانید هویت خود را اثبات کنید. اگر فاقد گذرنامه کشور خود هستید بایستی مدرک شناسایی دیگری ارائه نمایید. اگر نتوانید هویت خود را اثبات کنید در صورت دریافت اجازه اقامت این مطلب در مدرک سفر یا پاسپورت اتباع بیگانه که احتمالا اداره کل مهاجرت برای شما صادر خواهد کرد درج خواهد گردید.  
نوشته شده در پنج‌شنبه 3 تیر‌ماه سال 1389ساعت 09:32 ب.ظ توسط +admin نظرات (0)


Design By : Pars Skin


Archives
Links
Specific
Design
Others

دانلود آهنگ جدید