مهاجرت فوری به اروپا استرالیا کانادا نیوزلنددرکوتاهترین زمان ممکن

اخذ اقامت دائم از طریق ارائه مدرک پناهندگی وکیس معتبر

این متن شامل اطلاعاتی در مورد قوانین تعیین موقعیت پناهندگی از سوی کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درترکیه می باشد.دولت ترکیه از جمله دولتهایی است که کنوانسیون ۱۹۵۱
( تعیین موقعیت پناهندگی ) و پروتکل ۱۹۶۷ را با
محدودیت جغرافی امضاء کرده اند . این بدین معناست
که دولت ترکیه فقط پناهجویان اروپایی را به عنوان
پناهنده قبول می کند.
از طرفی آئین نامه ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ به پناهجویان
غیر اروپایی ( در صورت دارا بودن شرایط پناهندگی
قابل قبول ) این امکان را می دهد که بطور موقت در
ترکیه اقامت کند . پرونده این اشخاص بنا به درخواست
دولت ترکیه توسط کمیساری عالی پناهندگان ، برای
یافتن راه حل نهایی به کشورهای پناهنده پذیر ارائه می
شود . ولی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد فقط پرونده کسانی را که ( طبق قوانین بین
الملی ) واجد شرایط پناهندگی هستند به منظور
جایگزینی به کشور ثالث ارائه میدهد.
روش کار کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد در ترکیه
لازم به تذکر می باشد که روش کار کمیسیاری عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد ( که تشخیص افراد
واجد شرایط جایگزینی است ) با روش اطلاق
پناهجویی موقت که دولت ترکیه به عهده گرفته است
کاملا متفاوت است . کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همانطور که در
سطور آتی ذکر خواهد شد ، در خواست
پناهندگی شما را طبق ضوابط بین
المللی ارزشیابی کرده کمکهای لازم را
معمول میدارد . طبق عهدنامه ۱۹۵۱
ژنو و قطعنامه ۴۲۸ اجلاس عمومی
سازمان ملل متحد ( ۱۴ دسامبر
۱۹۵۰ ) واژه پناهنده به اشخاص زیر
اطلاق می شود :
اشخاصی که بدلائلی از قبیل نژاد ،
دین، ملیت ، عضویت در یک گروه
مخصوص اجتماعی و عقیدتی
سیاسی از تحت ظلم قرار گرفتن ترس
دارند ، کسانی که خارج از کشور
متبوعه می باشند و مایل یا قادر به
بهرمند شدن از حمایت کشور خود
نیستند یا اشخاصی که ملیت
مشخصی نداشته و خارج از کشور
محل اقامت خود می باشند و قادر یا
مایل ( به دلیل ترس از تحت ظلم قرار
گرفتن ) به بازگشت به آن کشور
نیستند.
ثبت نام و مصاحبه
ثبت نام شما در اولین مراجعه به دفتر
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد انجام می شود و در همان
روز:
اگر به شکل قانونی ( با پاسپورت )
وارد ترکیه شده اید :
برای مصاحبه توسط مشاور حقوقی در
آنکارا به شما وقت ملاقات داده خواهد
شد.
اگر به شکل غیر قانونی وارد ترکیه
شده اید:
به دفتر کمیسیاری عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد واقع در شهری که
نزدیکترین نقطه ورود شما به کشور
ترکیه می باشد فرستاده می شوید
( وان ، آغری ، سیلوبی و حکاری )
مصاحبه شما در دفتر کمیساریای
عالی واقع در این شهرها صورت
خواهد گرفت.
* در حین مصاحبه با کمیساریاری
عالی باید در مورد شرایط و
موقعیتتان در کشور مبدا توضیحات
کامل و صحیح خود را بیان نماید . این
مصاحبه تنها فرصت شما برای ابراز
علت درخواست پناهندگی به
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد می باشد در صورت ارائه
ندادن اظهارات موثق ممکن است
درخواست پناهندگی شما رد شود.
* اگر همراه با همسر خود به ترکیه
آمده اید و همسر شما موردی به غیر از
مشکل شما دارد ، قبل از ثبت نام
تصمیم بگیرید که پرونده به نام
کدامیک از شما باز شود . به شما
توصیه می شود در حین مصاحبه با
پلیس ترکیه عین مطالبی را که در
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد اظهار کرده اید ، ابراز
نمایید . در صورت بیان اظهارات
متفاوت ممکن است درخواست شما
توسط دولت ترکیه رد شود.
* با توجه به قوانین پناهجویی در
ترکیه باید در عرض ۱۰ روز از تاریخ
ورود خود به ترکیه به مقامات ترکیه
مراجعه کرده و ثبت نام شوید در ضمن
شما موظف هستید ظرف ۱۵ روز از
تاریخ ثبت نام مدرک شناسایی معتبر
ارائه دهید . در صورتیکه هنوز توسط
مقامات ترکیه ثبت نام نشده اید ،
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد به شما نامه ای به منظور
خواهد داد تا « معرفی یا مراجعه »
ارائه درخواست پناهجویی شما را به
پلیس ترکیه تسهیل نماید.
* بانوان متقاضی پناهجویی می
توانند از کمیسیاری عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد درخواست نمایند
که توسط مشاورین حقوقی و
مترجمین زن مصاحبه شوند.
تصمیم کمیسیارى عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد
کسانیکه از نظر کمیسیاری عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد پناهده
بشمار میرونداگر از سوی کمیسیاری
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به
عنوان پناهنده قبول شده اید از شما
درخواست خواهد شد که برای گرفتن
برگه قبولی ( برگه ای که نشان میدهد
شما پناهنده می باشید ) به دفتر این
سازمان در انکارا مراجعه کنید . اگر از
طرف پلیس ترکیه ثبت نام شده اید , در
هنگام مراجعه برای شما درخواست
جایگزینی به کشور های پناهنده پذیر
پر خواهد شد .چنانچه بر طبق قوانین
توسط دولت ترکیه ثبت نام شدید تا
زمانیکه در خواست پناهجویی موقت
شما به نتیجه برسد , مجاز خواهید بود
در کشور ترکیه اقامت کنید .در صورت
تصمیم نهایی مقامات ترکیه منفی
باشد ممکن است با خطر اخراج
(دیپورت) به کشور خود مواجه شوید.
چنانچه خودرابه پلیس معرفی نکرده و
ثبت نام نشوید حتی اگر در نظر
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد واجد شرایط پناهندگی
باشید, کمیسیاری عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد اقدام لازم را برای
جایگزینی به کشور پناهنده پذیر بعمل
نخواهد اورد . ولیکن شما از طرف
کمیسیاری عالی پناهندگان به عنوان
پناهنده تحت حمایت شناخته خواهید
شد.
اقامت طولانی شما در ترکیه , با توجه
به اینکه از طرف پلیس ثبت نام نشده
اید زمانیکه مقامات ترکیه متوجه
شوند که مدارک قانونی ندارید ممکن
است منجر به اخراج شما شود . لازم به
یاداوری است که کمیسیاری عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد برای
جلوگیری از اخراج شما اقدام خواهدکرد
ولی قدرت این سازمان برای حمایت از
شما محدود می باشد.
در صورتی که دولت ترکیه به شما اجازه
پناهجویی موقت در ترکیه
ندهد , مطابق مراتب قانونی شما
میتوانید ظرف ۱۵ روز کتبا به حکم
مربو طه اعتراض (استیناف) کنید.
اگر درحین ثبت نام دراین سازمان
" نامه لغو محرمیت " را امضا کرده
باشید, کمیسیاری عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد ممکن است نامه
ای حاوی نکات اصلی پرونده شما به
وزارت کشور نوشته از درخواست
پناهجویی موقت شما حمایت کند . این
عمل ممکن است به دولت ترکیه در
رسیدن به یک نتیجه مثبت کمک کند
اشخاصی که درخواست
پناهندگی شان از سوی کمیسیاری
عالی رد شده است
چنانچه درخواست پناهندگی شما رد
شده باشد دو راه برای رسیدگی موجود
است:
الف- اگر در نامه ردی واصله از شما
خواسته شده که نامه استیناف خود را
طی مدت زمان مشخصی به این
سازمان ارائه دهید , خواهشمند است
این امر را بجا اورید . این مدت زمان
برای پناهجویان مقیم شهرهای مرزی
مانند اغری , وان, حکاری, سیلوبی و
شرناک ۱۰ روز وبرای پناهجویانی که
در شهرهای دیگر اقامت میکنند ۴۵
روز می باشد.
یاداور میشویم فقط نامه هایی که آرم
ابی سازمان ملل را داشته باشند ,
مورد رسیدگی قرارمیگیرند . فرستادن
نامه استیناف به این معنی نیست که
الزما مصاحبه مجددی صورت خواهد
گرفت . اطمینان حاصل کنید که کلیه
اطلاعات مهم در رابطه با مشکل خود
را در نامه استیناف قید کرده اید . یک
مشاور حقوقی غیر از کسی که قبلا با
شما مصاحبه کرده پرونده و نامه
استیناف شما را بررسی خواهدکرد .
بنابه تصمیم مشاور حقوقی دوم شما
ممکن است برای دومین بار مصاحبه
شوید.
ب- در صورتیکه نامه ردی واصله
حاکی از بسته بودن پرونده شما بود ,
این بدین معناست که اظهارات شما با
موازین پناهندگی مغایرت داشته یا ا
ینکه پس از بررسی در مرحله استیناف
مورد قبول واقع نشده است به همین
دلیل " نامه بازگشای پرونده " دریافت
خواهیدکرد. پرونده شما فقط در
شرایطی مجددا بررسی می شود که در
نامه بازگشایی نکات جدیدی ( که قبلا
ذکر نشده و طبیعتا بررسی نشده ) قید
شده باشد.
یادآور می شویم فقط نامه هایی که
ارم ابی سازمان ملل را داشته باشد
مورد بررسی قرار میگیرد . یک مشاور
حقوقی غیر از کسی که قبلا با شما
مصاحبه کرده پرونده شما را بررسی
خواهدکرد . بنابه تصمیم مشاور
حقوقی دوم شما ممکن است برای
دومین بار مصاحبه شوید.
بیاد داشته باشید تصمیمی که
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد در خصوص پرونده شما
گرفته است ارتباطی با در خواست
پناهجویی موقت از دولت ترکیه
ندارد. زیر روش کار این دو مقام
متفاوت می باشد.
مشکلات ثبت نام توسط پلیس
ترکیه
بیاد داشته باشید با توجه به قوانین و
ایین نامه های پناهندگی در ترکیه ,
شما موظف هستید ظرف ۱۰ روز پس
از ورود به خاک ترکیه به پلیس مراجعه
کرده ثبت نام شوید . شما باید دارای
مدارک شناسائی معتبر باشد . اگر
دارای مدارک شناسائی نیستید , پلیس
قبل از مصاحبه جهت تهیه کارت
شناسایی به شما ۱۵ روز مهلت خواهد
داد.
عبدالله اسدی

نوشته شده در پنج‌شنبه 3 تیر‌ماه سال 1389ساعت 09:04 ب.ظ توسط +admin نظرات (0)


Design By : Pars Skin


Archives
Links
Specific
Design
Others

دانلود آهنگ جدید